ประวัติ ผอ.วีระพล ไชยสิทธิ์


ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นายวีระพล ชื่อสกุล ไชยสิทธิ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เข 2
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. วิชาเอก การบริหารการศึกษา, คบ. วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
เกิดวันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2522 อายุ 37 ปี ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน

ข้าพเจ้าได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2550
และเป็นผู้ผ่านการสอบ ภาค ก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามประกาศ ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2552 เลขประจำตัวสอบ 21680007 (71)
สอบ สพท.สร.1 ลำดับที่ 11

ตอนที่ 2 ตำแหน่งและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
2.1 อายุในการรับราชการ
- 9 ปี 11 เดือน 26 วัน
2.2 ประสบการณ์ทางการบริหารหน่วยงานการศึกษา
- เคยรักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์
2.3 วุฒิการศึกษา (ที่ ก.ค.ศ. รับรอง)
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขา ภาษาอังกฤษ รภ.หมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี
2.4 วุฒิทางการบริหารการศึกษา
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2.5 การเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงาน
- เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ช่วงชั้นที่ 2 การประกวดแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียน ปี 2548 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
- เป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดงานมหกรรมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2552 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 (คำสั่ง สพท.สร.2 ที่ 456/2552)
- เป็นหัวหน้างานวิชาการ โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ สพท.สร.2
- เป็นหัวหน้างานบริหารบุคคล โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ สพท.สร.2
- เป็นประธานอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ สพท.สร.2 (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
- เป็นคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และวิทยากร ดำเนินการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ
ขั้นความรู้เบื้องต้น โครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย จ. สุรินทร์
- เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 8 หมู่ 8 บ้านปลาเดิด ต.ระเวียง
อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ การเลือกตั้ง นายก อบต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
- ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของบุคลากรกลุ่มโรงเรียน
ยกระดับคุณภาพเร่งด่วน (จำนวน 18 โรงเรียน)

2.6 ผลงานดีเด่นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ (เฉพาะตัว) ในรอบ 5 ปี
2.6.1 เป็นครูผู้อุทิศตนให้กับสถานศึกษา ไม่มีวันลา ประจำปีการศึกษา 2545
2.6.2 เป็นบุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ สาขา ภาษาอังกฤษ
2.6.3 รางวัลเกียรติยศ ครูของแผ่นดิน สาขา ครูปฏิบัติการสอนดีเด่น
2.6.4 ประกาศเกียรติคุณ รางวัล เสมาทองคำ
2.6.5 รางวัล “ครูแห่งชาติ” ประเภท ครูปฏิบัติการสอนดีเด่น
2.6.6 เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีผลงานปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices)
2.6.7 เป็นผู้เข้าร่วมแสดงผลงานโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 7 ประจำปีพุทธศักราช 2553 (ช่วงชั้นที่ 4 )
2.6.8 เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมนักเรียน แข่งขันกิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ
ระดับชั้น ม.4-6 ประเภท ทีมไม่เกิน 6 คน ระดับเหรียญทอง ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.6.9 ได้รับคัดเลือกเป็นผู้กำกับลูกเสือดีเด่น ประเภท ผู้สอน ค่ายลูกเสือโนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
2.6.10 รางวัลครูดีศรีณรงค์ สาขา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2.6.11 The Trainer of the English Resource and Instruction Centre (ERIC) The Office of Surin Educational Service Area, Zone 3

วิทยากร
2.6.1 วิทยากรค่ายการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ (Learner Centered Kids Camp)
2.6.2 วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
2.6.3 วิทยากรอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
2.6.4 วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
2.6.5 วิทยากรการอบรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Onpec App)
2.6.6 วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมบริหารจัดการโรงเรียน OBEC 49 และ SMIS
2.6.7 วิทยากรการใช้โปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา SMIS และ Data on web
2.6.8 วิทยากรค่ายภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3 ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
2.6.9 วิทยากรการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำลูกเสือวิสามัญ
2.6.10 วิทยากรให้การฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ในการชุมนุมลูกเสือ- เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่พัฒนาคุณธรรมนำความรู้
2.6.11 วิทยากรให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
โครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
2.6.12 วิทยากรให้การฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ค่าย ลส.โนนนารายณ์ วันที่ 29-30 ม.ค. 52
2.6.13 วิทยากรให้การฝึกอบรมลูกเสือสามัญ ค่าย ลส.โนนนารายณ์ วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2552
2.6.14 วิทยากรให้การฝึกอบรมลูกเสือสามัญ ค่าย ลส.โนนนารายณ์ วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2552
2.6.15 วิทยากรให้การฝึกอบรมลูกเสือสามัญ ค่าย ลส.โนนนารายณ์ วันที่ 5-6 มีนาคม 2552
2.6.16 วิทยากรให้การฝึกอบรมวิชาผู้ฝึกสอนลูกเสือวิสามัญ ค่าย ลส.โนนนารายณ์ 12-13 มิ.ย.52
2.6.17 วิทยากรให้การฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่พัฒนาคุณธรรมนำความรู้ ค่าย ลส.โนนนารายณ์
2.6.18 วิทยากรให้การฝึกอบรมลูกเสือสามัญโรงเรียนบ้านหมากมี่ ค่าย ลส.โนนนารายณ์
2.6.19 วิทยากรให้การฝึกอบรมลูกเสือสามัญโรงเรียนบ้านจาน ค่าย ลส.โนนนารายณ์
2.6.20 วิทยากรให้การฝึกอบรมลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
และโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์
2.6.21 เป็นวิทยากรค่ายโครงการจัดค่ายสอนเสริมเพิ่มปัญญาและพัฒนาทักษะชีวิต (ติว O-NET ม.6)

สุรินทร์Admin2010

พี่น้องสุรินทร์Admin2010แสดงความยินดีกับรองผอ.วีระพล ไชยสิทธิ์ นำทีมโดย รองผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร ประธานรุ่น รองผอ.นโรดม นรินทร์รัมย์ รองผอ.อมรเดช ดีนาน รองผอ.กิตติชัย แผ่นจันทร์ รองผอ.วีระ อ่างทอง รองผอ.ยุทธศาสตร์ แก้วดี รองผอ.เทียนชัย เทียมทอง และคณะ ณ โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร สพป.สุรินทร์ เขต 1
ตัวแทนบ้านเลขที่ 60 ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(ว่าที่ ผอ.วีระพล ไชยสิทธิ์ และคณะ)

ยื่นหนังสือ กับท่าน ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล คณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ในการจัดการศึกษา คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต
และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา


 ว่าที่ ผอ.วีระพล ไชยสิทธิ์ ว่าที่ผอ.อมรเดช ดีนาน (ขุนเดช) และคณะ

รองผอ.วีระพล ไชยสิทธิ์ และคณะ เข้าพบเลขาฯกคศ ศิริพร กิจเกื้อกูล
ขอสิทธิ์ขึ้นบัญชีการสอบผู้บริหาร ร้อยละ 60
รองผอ.วีระพล ไชยสิทธิ๋ และคณะ เข้าพบ รมต.ศธ.สุชาติ ธาราดำรงเวช

เข้าพบท่านสนอง ซาระมาตย์ กคศ.


รองผอ.วีระพล ไชยสิทธิ์ และคณะ เข้าพบ รมต.ศธ.สุชาติ ธาราดำรงเวช
รองผอ.วีระพล ไชยสิทธิ์ และคณะ เข้าพบ รมช.ศธ.ศักดา คงเพชร